היוון תזרימי מזומנים (DCF) ויישומה על הערכת נכסים בלתי מוחשיים

סיכום בעברית בהיקף 866 מילים, של המאמר:

Uzma, S. H., Singh, J. P., & Kumar, N. (2010). Discounted cash flow and its implication on intangible valuation. Global Business Review, 11(3), 365-377.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
היוון תזרימי מזומנים ויישומה על הערכת נכסים בלתי מוחשיים
Uzma et al., 2010

תקציר
היוון תזרימי מזומנים היא שיטה מסורתית להערכת שווי של עסקים. השיטה עוזרת לשפוט סכנות ואי-וודאויות בפרויקטים. תקנות החשבונאות האמריקאיות מורות להשתמש בהיוון תזרים כדי להעריך נכסים בלתי מוחשיים וכן נזקים בלתי מוחשיים (כגון פגיעה במוניטין).
על הנושא נכתב בהרחבה ב-Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) מס' 7 של המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות (ה-SFAB), שמספק קווים מנחים להתמודדות עם בעיות חדשות בחשבונאות ודיווח.
על אף חסרונותיה, DCF היא שיטה פופולארית להערכת פרויקטים תחת תקצוב הון, ובהערכת עסקים בקנה מידה גדול. לאחרונה השיטה משמשת להערכת ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים. לפי תקנות החשבונאות האמריקאית, נכסים בלתי מוחשיים מוכרים כל עוד הם צפויים לתרום ישירות או בעקיפין לתזרימים עתידיים. מצב זה מקשה על הבנת התחולה של תקנים חשבונאיים ועל הבנת ההשלכות תזרימי המזומנים על הערכת נכסים בלתי מוחשיים.

מילות מפתח
היוון תזרימי מזומנים, דיווח פיננסי, נכסים בלתי מוחשיים, גישת מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC).

מבוא
המוסד האמריקאי לתקינה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^