איכות העבודה והבריאות הנפשית של בני נוער

סיכום בעברית בהיקף 3018 מילים, של המאמר:

Mortimer, J. T., Harley, C., & Staff, J. (2002). The quality of work and youth mental health. Work and Occupations, 29(2), 166-197.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
איכות העבודה והבריאות הנפשית של בני נוער
Mortimer et al., 2002

תקציר
נקודת התייחסות בולטת אודות תעסוקת בני נוער היא כי עבודה של בני ובנות נוער במשרה חלקית מעמידה אותם בסיכון משום שהיא מציבה אותם מול לחצים שהם אינן מוכנים אליהם, ומגבילה את השתתפותם בפעילויות התפתחותיות אחרות מועילות יותר. עם זאת, במקרים בהם העבודה מסמלת התקדמות במעבר לבגרות, היא יכולה לקדם את תחושת הרווחה הנפשית של הנער/ה העובד/ת. למרות שהמחלוקת אודות תעסוקת נוער ממוקדת בסטטוס התעסוקתי ובאינטנסיביות התעסוקתית, מחקר על תעסוקת מבוגרים מוצא כי איכות הניסיון התעסוקתי היא שמשמעותית לתפקוד הפסיכולוגי. מחקר זה בוחן תכונות עיקריות של נסיון תעסוקתי והשפעתן על דכאון או רווחה נפשית בקרב מתבגרים, בהתייחס גם לאפשרויות בחירה ולתהליכי סוציאליזציה. בהתבסס על נתונים מ-St. Paul Youth Development Study, ניתוח הנתונים מצביע על כך שלאיכות הנסיון התעסוקתי במהלך התיכון יש השפעה משמעותית על מצבם הנפשי של המתבגרים באופן זמני, אך השפעה מועטת על מצבם הנפשי בטווח הארוך.

מבוא
המחקר עוסק בהשפעת תעסוקת מתבגרים, בהיבטים שונים, על רווחתם הנפשית. תקופת ההתבגרות מזמנת מצבים ונסיונות חדשים שלרוב מלווים בלחץ וחרדה. עם זאת, חוויות חיוביות במקום העבודה ובתחומים אחרים יכולים לשפר ולחזק את הבריאות הנפשית של המתבגרים. כדי לבחון זאת, הכותבים בודקים את הקשר בין הנסיון התעסוקתי של המתבגרים העובדים לבין 2 ממדים של מצב רוח – דיכאון ורווחה נפשית, כאשר ההתמקדות היא במדדי איכות התעסוקה של המתבגרים, ובבירור האם לתנאי מקום העבודה יש השפעה שלילית או חיובית.
במבוא מוצגת סקירת ספרות קצרה לגבי שתי עמדות השולטות בתחום המחקר של עבודה והתפתחות בני נוער: התפיסה בנוגע להשפעה החיובית של תעסוקה על המתבגרים, והתפיסה ההפוכה הרואה בתעסוקת מתבגרים גורם מסכן הפוגע בבריאותם הנפשית ובסיכוייהם העתידיים של המתבגרים. כותבי המאמר מאמצים עמדה שלישית, לפיה ההשלכות של משרה חלקית על התפתחות המתבגרים תלויה באיכותה.
הסטטוס התעסוקתי ואינטנסיביות העבודה (במדד של שעות) נמצאו כבעלי השפעה קטנה על בריאותם הנפשית של מתבגרים, בעוד שאיכות העבודה היוותה גורם מנבא טוב יותר. ניתוח נתוני אורך מראה כי לחצים בעבודה ואוטונומיה מוקדמת בקבלת החלטות מגבירה את מצוקתם של מתבגרים בנים, בעוד שרכישת מיומנויות שימושיות בעבודה משפיעה על הפחתת דכאון. גם בקרב הבנות נמצא כי לחץ בעבודה ואחריות גדולה קשורים לעלייה במצב רוח דכאוני ובירידה ביעילות לאורך זמן. לעומת זאת, חוויות עבדוה חיוביות שיפרו את המסוגלות העצמית.
נמצאו ראיות לכך שכאשר העבודה מאפשרת לבנים לשפר את כישוריהם, נמדד גם שיפור באיכות הקשר שלהם עם הוריהם וחבריהם. בהמשך לכך, יחסי אנוש טובים עשויים להועיל ולהשפיע באופן חיובי על הבריאות הנפשית. הן לבנים והן לבנות, מיומנויות במקום העבודה טיפחו ערכי עבודה פנימיים וחיצוניים, שיכולים לסייע להם בעתיד בפיתוח המקצועי ובתפקידים תעסוקתיים בוגרים. חוויות חיוביות בעבודה משפרות עמידות במצבי מתח במשפחה.
תנאים נוחים בעבודה (במדדים של יחסים טובים עם המעסיק, היעדר גורמי לחץ) מקלים השפעות מזיקות אחרות שיכולות להתפתח כתוצאה ממתח ביחסים שבין המתבגר להוריו. מחקר קודם מצביע על כך שאיכות חוויית העבודה נמצאה קשורה לשעות העבודה. עבודה באיכות ירודה יכולה להשליך באופן מזיק על ההתפתחות האישית של המתבגר, כאשר החשיפה אליה היא לאורך זמן (דוגמה – מתח ודכאון בקרב בנים שעבדו יותר שעות מהממוצע). ממצא זה רלוונטי גם למבוגרים. בני נוער הגדירו את המאפיין "אינטנסיביות בעבודה" כפחות חשוב ורלוונטי בתיאור עבודתם העתידית.
מחקרים רבים מצביעים על כך שיש קשר בין איכות העבודה לבריאות הנפשית בקרב מתבגרים. נדרשת התייחסות נוספת להשלכות של הדבר בהמשך חייהם הבוגרים.
המחקר הנוכחי תורם לנושא ראיות אמפיריות בדרכים הבאות:
- איכות העבודה של המתבגר נמדדת על פני תקופה ארוכה יחסית של זמן, לאורך 3 שנות התיכון. לעומת מחקרים אחרים שהתייחסו למדד איכות העבודה רק בתקופת ביצוע הסקר.
- המחקר מתייחס לתהליך בחירת העבודה, בעוד שמחקרים אחרים מתייחסים לתוצאות העבודה.
- המחקר בוחן השלכות של איכות העבודה על בריאות הנפש הן במהלך העבודה והן בטווח הארוך. מחקרים אחרים היו מוגבלים להשפעות המיידיות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^