בחינה מחדש של הקשר בין הגוונה לבין יצרנות


תקציר
התקיימו ויכוחים רבים באקדמיה ובקרב מנהלים לגבי היתרונות והחסרונות של ההגוונה, ורוב המחקרים הציעו שההגוונה הורסת את ערך החברה. ההשפעה של ההגוונה באופן כללי (מבלי לבדוק האם ההגוונה מקושרת או לא מקושרת לעסק) על היצרנות נחקרה גם היא, וגם במקרה זה התוצאות לא היו עקביות. מחקר זה בודק את ההשפעה של שני סוגים של הגוונה על היצרנות. ממצאי המחקר מראים שהגוונה מקושרת משפרת את יצרנות החברה, בעוד הגוונה בלתי מקושרת מקטינה את היצרנות. התוצאות מראות גם שהקשר שתועד בעבר בין הגוונה לבין ערך החברה מתווך חלקית על ידי היצרנות. המחקר מציע עדויות אמפיריות נוספות לקראת הבנה של התוצאות הבלתי-עקביות של המחקרים הקודמים, ומספק למנהלים שיקולים נוספים בנוגע להגוונה.

מבוא
מחקרים בעבר הראו תוצאות סותרות לגבי הקשר בין הגוונה לבין ערך החברה. היו מחקרים שהראו שההגוונה פוגעת בערך החברה, ואחרים הראו שההגוונה תורמת לערך החברה. הקשר של ההגוונה לערך החברה מתווך, תיאורטית ואמפירית, על ידי היצרנות. ניתן להסביר את התוצאות הסותרות בין המחקרים על ידי התבוננות בסוג ההגוונה. במקרה של הגוונה מקושרת, התחומים קשורים זה לזה, מאפשרים סינרגיה, ולכן ההגוונה תורמת ליצרנות ולערך החברה. עם זאת בהגוונה בלתי-מקושרת, אין הזדמנויות לסינרגיה בין התחומים וניהולם תחת אותה חברה פוגע ביצרנות ובערך החברה.

סקירת ספרות ופיתוח השערות
מצד אחד, הגוונה יכולה לתרום לערך החברה, כיוון שהיא יכולה לעזור לארגון לצמוח, לשלוט במשאבים אסטרטגיים, להשיג יתרון לגודל, לפזר סיכונים, ועוד. מצד שני, אם ההגוונה נעשית רק במטרה להגדיל את הארגון (בשל השאיפה של המנהל לשלוט על ארגון גדול יותר), ההגוונה יכולה לפגוע ביצרנות ובערך החברה. השערות המחקר:

  • הגוונה מקושרת תהיה קשורה באופן חיובי ליצרנות.
  • הגוונה בלתי-מקושרת תהיה קשורה באופן שלילי ליצרנות.
  • הקשר בין ההגוונה לערך החברה יתווך חלקית על ידי היצרנות.

הערכה אמפירית
נבדקו 54,152 תצפיות חברה-שנה בין השנים 1993 ו-2006. לצורך מדידת ההגוונה נעשה שימוש במדד אנטרופי, ולצורך מדידת היצרנות נעשה שימוש בניתוח מודל מעטפת הנתונים.

תוצאות אמפיריות ודיון
בניתוח המשתנים בנפרד נמצא קשר חיובי גם בין הגוונה מקושרת וגם בין הגוונה בלתי-מקושרת לבין היצרנות. עם זאת, בפיקוח על משתנים כגון גודל החברה, השקעה במו"פ, ריווחיות, גיל החברה, תחרות, מינוף, ומשתנים מפקחים נוספים, נמצא קשר שלילי בין הגוונה בלתי-מקושרת לבין היצרנות וקשר חיובי בין הגוונה מקושרת לבין היצרנות. מהתוצאות עולה עוד שהיצרנות משפיעה על ערך החברה, וכי היא מתווכת באופן חלקי את הקשר שבין ההגוונה (על סוגיה השונים) לבין ערך החברה.
התוצאות לגבי הקשר בין ההגוונה המקושרת והבלתי-מקושרת לבין היצרנות נשמרו גם כאשר נבדקו רק החברות בהן היה רק סוג אחד של הגוונה, וגם כאשר נבדקו מדדים אחרים ליצרנות.

דיון ומסקנות
אין להתייחס להגוונה כמקשה אחת אלא להפריד בין הגוונה מקושרת להגוונה בלתי-מקושרת, כאשר הגוונה מקושרת תורמת ליצרנות ואילו הגוונה בלתי-מקושרת פוגעת ביצרנות. הקשר של הגוונה ליצרנות תורם להבנת המנגנון שבו ההגוונה משפיעה על ערך החברה. על מנהלים להתמקד ביצרנות בבואם לקבל החלטות בנושא הגוונה. על משקיעים לבחון את סוג ההגוונה בבואם להעריך את שווי החברה.

מקור

Chang, H., Fernando, G. D., Srinivasan, D., & Tripathy, A. (2013). A re-examination of diversification and firm productivity. Journal of Management Accounting Research, 25(1), 99-118.